Over ons
Enschedese Jagersvereniging
update 11 mei 2019: bestuursinvulling
Geschiedenis
Geschiedenis

EJV kan op een rijke geschiedenis bogen als zijnde een van de oudere jagersverenigingen in Nederland.

Af en toe is het terugkijken in de geschiedenis iets wat ten alle tijde aan de orde kan komen, dit om te bekijken wat er ten opzichte van de genoemde data's en nu is veranderd, verbeterd of verslechterd.

Een van de oudere stukken leert het volgende:

Het Ministerie van Landbouw en Visserij, Werkgroep Roofvogels Overijssel gevestigd in Zwolle bracht 8 januari 1987 volgende convocatie uit:
Klik hier voor meer gratis plaatjes
Onderwerp: Werkgroep Roofvogels Overijssel.

De populatie ontwikkelingen van roofvogels staan reeds lange tijd in het middelpunt van de belangstelling. Door het gebruik van slecht afbreekbare bestrijdingsmiddelen in de jaren vijftig en zestig was de roofvogelstand in en buiten Nederland zeer sterk achteruitgegaan. Seders het herstel van de stand in de jaren zeventig door het verbod van bepaalde bestrijdingsmiddelen, is er in de jaren tachtig een toename geconstateerd van het aantal overtredingen en vergiftingen van roofvogels, vooral buizerd en havik (rapport Roofvogelvervolging in Nederland).
Aangezien geregeld beschuldigingen worden geuit aan het adres van de jagers, is mede op initiatief van de KNJV; het Min. van Landbouw en Visserij, Natuur, Milieu en Faunabeheer, Staatsbosbeheer en Algemene Inspectie Dienst; de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten; het Overijssels Landschap; Bosgroep Salland; Samenwerkende Organisaties Vogel Onderzoek Nederland; Justitie, Stichting Natuur en Milieu Federatie Overijssel.
Het doel van de Werkgroep is duidelijkheid te verkrijgen over de aard en de omvang van de roofvogelsterfte en de stand van de roofvogels in Overijssel.
Om inzicht te krijgen in het wel en wee van de roofvogels in Overijssel en de oorzaken van de vervolging, stelt de Werkgroep vanaf 1 januari 1987 een onderzoek in. U kunt op basis van vrijwilligheid en enthousiasme aan het onderzoek meewerken om informatie te verkrijgen, die noodzakelijk is voor het oplossen van deze problematiek. Het spreekt vanzelf dat voor het betreden van terreinen toestemming benodigd is van eigenaar en/of toezichthouder.
Op welke wijze kunt u uw medewerking verlenen?
(Noot red.: een enquete formulier is bijgevoegd met meerdere vragen waarop in het jachtveld wordt gelet en wat men tegenkomt.)

De resultaten van het eerste onderzoeksjaar worden verwerkt in een jaarverslag over 1987. Alle personen die medewerking hebben verleend aan het onderzoek zullen begin 1988  zullen dit verslag toegezonden krijgen., enz. enz. enz.

Voorzitter van deze Werkgroep was dhr. H. Meijling.

Enkele enquetevragen:
- Hoeveel bezoeken heeft u in de diverse maanden aan het terrein gebracht?
- Welke soorten roofvogels en hoeveel broedparen heeft u in 1987 in het onderzochte gebied vastgesteld? waarop enkele vogelsoorten worden genoemd als buizerd, havik, sperwer, wespendief enz.
- Zijn er nestelende roofvogelparen in het gebied om een of andere reden niet succesvol geweest?
- Wat is naar uw mening de oorzaak? en hier wordt o.a.
genoemd: boswerkzaamheden, doorschieten, vergiftigd, uitgehaald enz.
Over ons
Activiteiten/Actueel
Jachtwild
Onze honden
Links en sponsoren
Foto's